Klubbens lover

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001.

Vedtatt den 4. april 2001.
Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001.

§ 1 Formål

Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt kameratskap.
Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Lagets formål er å drive fotball organisert i Norges Idrettsforbund.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Sør Trøndelag Idrettskrets.
Laget organiseres a allianseidrettslaget Kyrksæterøra Idrettslag og plikter å overholde lagets lover og bestemmelser. Laget må ikke foreta seg noe som er egnet til å skade Kyrksæterøra Idrettslag sitt navn eller rykte.
Laget er medlem av Norges Fotballforbund.
Laget hører hjemme i Hemne kommune, og er medlem av idrettsrådet i kommunen.

§ 3 Medlemmer

Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.
Alle medlemmer blir automatisk medlem av Kyrksæterøra Idrettslag og plikter å overholde dette lagets lover og bestemmelser.
For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i
laget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet i og betales forskuddsvis til Kyrksæterøra Idrettslag.
Medlemmer som skylder kontingent til Kyrksæterøra Idrettslag for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra lagets side.


§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse


Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§ 7 Inhabilitet

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

§ 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser). 

§ 9 Årsmøte

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i februar/mars måned.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.
Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.

§ 10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§ 11 Stemmegiving på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Valg forgår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmen. Det forets så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle lagets årsmelding.
 2. Behandle lagets regnskap i revidert stand.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Vedta lagets budsjett.
 5. Bestemme lagets organisasjon (jf.§15).
 6. Velge:
  1. Leder, nestleder, kasserer og sekretær.
  2. 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  3. 2 revisorer med varamenn eller engasjert revisor.
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget har tilsluttet.
  5. Valgkomite bestående av 3 medlemmer.

Styret velges for to år av gangen og slik at halvparten står på valg samtidig. Ved første gangs valg står nestleder, sekretær og styremedlem på valg etter et år. Samtlige varamenn velges for ett år.
Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg mv. som består av 3 eller færre medlemmer.

§ 13 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 14 Styret

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instrukser for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere laget utad.
 5. Rapportere lagets virksomhet til Kyrksæterøra Idrettslag. Styreleder har møteplikt i Kyrksæterøra Idrettslags hovedstyremøter.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 15 Grupper/avdelinger

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. 

§ 16 Æresbevisninger

Laget kan ikke selv tildele æresbevisninger, men må følge Kyrksæterøra Idrettslags regler.

§ 17 Lovendring

Endringer i denne lov kan bære foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovforslag/-endringer som krever 2/3 flertall skal inn til styret senest 1 måned før årsmøtet, og skal ut på høring til allianseidrettslaget KILs hovedstyre.
Lovendringer å godkjennes i Idrettsstyre, og trer ikke i kraft før de har godkjent.
§ 5 kan kun endres etter godkjennelse i Kyrksæterøra Idrettslags årsmøte.
§ 18 kan ikke endres.

§ 18 Oppløsning

Oppløsning av laget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. 
For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. 
Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 17. 
Oppløsning av lagets organisering i Kyrksæterøra Idrettslag må vedtas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret. 
Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

Dokumenter

Klubbens lover