Styret

Styrets oppgaver:

KIL/Hemne Fotballs formål er å arbeide for fotballidrettens utvikling i Hemne og tilby organisert fotballaktivitet for alle. 
Styret i KIL/Hemne Fotball har ansvaret for utvikling og daglig drift av klubben.
Styret skal framlegge en handlingsplan for fotballgruppa på årsmøtet. 
Styret skal sørge for årlig oppdatering av Klubbhåndboka.

LEDER

 • Er representant for fotballgruppa i hovedstyret
 • Fastsette styremøter og lede disse
 • Ansvarlig sammen med sportslig forum for å ansette trenere.
 • Ansvarlig for gjennomføring av årsmøtet og årsmeldinga sammen med nestleder
 • Skal være medlem i de utvalg/prosjekt som det er naturlig å være med i eller som styret velger at han/hun skal være med. (herunder idrettsråd)
 • Koordinere fotballstyrets arbeid (fordele oppgaver og holde kontakt opp mot daglig drift)
 • Utarbeide kontraktforslag sammen med sportslig forum. Styrets leder signerer

NESTLEDER

 • Leders stedfortreder
 • Fastsette og lede styremøter i leders fravær
 • Fotballgruppas andre representant i hovedstyret
 • Avlaste leder i hans gjøremål
 • Er sammen med leder ansvarlig for årsmeldinga og innkaller til årsmøte

ØVRIGE STYREMEDLEMMER

 • Ansvar for informasjonsflyt til trenerne og lederne
 • Ansvar for sakliste, møteforberedelse og møtereferat samt innkalling til møtene i styret i samarbeid med leder.
 • Ansvar for arkivering av møtereferat fra styremøter
 • Kontakt mot /følge opp ansatte og daglig drift i klubbhuset.
 • Kontakt mot draktkomite.
 • Ansvar for årsfesten
 • Kontakt mot teknisk drift/dugnadsgjengen
 • Kontakt mot materialforvalter med ansvar for utstyr
 • Kontakt mot utdanning
 • Kontakt mot arrangement
 • Kontakt mot FIKS-ansvarlig

Dokumenter

Styret